Faculty-Master’s College of Theology, Andhra Pradesh

# Name Qualification Courses Taught Branch Nature of Faculty
1 R SATISH KARUN B.D., M.TH B.D OLD TESTAMENT Core Faculty
2 DEVAKRUPA VARAKUMAR. A B.TH., B.D., M.TH., (D.TH) B.D NEW TESTAMENT Core Faculty
3 P. JOHN PETER PAUL B.SC., B.D., M.TH B.D CHRISTIAN THEOLOGY Core Faculty
4 RENTAPALLI ELUZAI B.A., M.A., B.C.S B.D ENGLISH Core Faculty
5 REV DR K DAVID UDAYAKUMAR B.A., B.D., M.TH., D.TH B.D MISSIOLOGY Principal
6 LAMKHOLAL HANGSHING B.D., M.TH B.D, B.CS COUNSELLING Core Faculty
7 DR TIAKALA JAMIR B.D., M.TH., D.TH. B.D, B.Cs MISSIOLOGY Core Faculty
8 PAVULURI SRIKANTH CHITTIBABU B.COM., B.D., M.TH B.D, B.Cs HISTORY OF CHRISTIANITY Core Faculty
9 MR. P SURESH B.COM, M.A, BLISC, M.DIV, M.TH B.D OLD TESTAMENT Core Faculty
10 DR. SHILUINLA JAMIR B.D, M.TH, D.TH B.D, B.Cs ETHICS Core Faculty
11 DR SEIMINCHON CHONGLOI B.A, M.A, B.D, M.TH, D.TH B.D, B.Cs RELIGION Core Faculty
12 MRS. VETHAKANI VEDHANAYAGAM B.D., M.TH (D.TH) B.D, B.Cs NEW TESTAMENT Core Faculty